Договір приєднання


Цей Договір до моменту його акцепту конкретним користувачем являє собою відкриту пропозицію (оферту) (надалі - оферта) Товариства з обмеженою відповідальністю «АПС СОЛЮШНЗ СЕРВІС» (надалі – Оператор), яка розміщена в мережі Інтернет за веб-адресою: salesbook.com.ua/uk/Publichna_Oferta та є договором приєднання (надалі - Договір) в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України та ч. 4 ст. 179 Господарського кодексу України, який може бути укладений шляхом приєднання користувача до всіх його умов в цілому, без можливості запропонувати свої умови та/або будь-які зміни до Договору.

Приєднуючись до Договору, Замовник підтверджує, що повністю ознайомився з умовами Договору, не має будь-яких заперечень та/або застережень щодо умов Договору, безумовно погоджується з умовами Договору і зобов’язується дотримуватися умов Договору.

Договір вважається укладеним в письмовій (електронній) формі з моменту його акцептування Замовником, без підписання Сторонами Договору на паперових носіях.

1. Терміни та їх визначення

1.1 В Договорі нижченаведені терміни вживаються у такому значенні:
1.1.1 Акцепт – повне і безумовне прийняття Замовником умов Договору шляхом реєстрації в Онлайн-сервісі SalesBook.
1.1.2 Вебсайт salesbook.com.ua .
1.1.3 Онлайн-сервіс SalesBook (надалі – Онлайн-сервіс SalesBook та/або онлайн-сервіс) – результат комп’ютерного програмування (комп’ютерна програма в розумінні Закону України «Про авторське право і суміжні права») у вигляді програмного забезпечення, доступ до якого надається користувачам за допомогою індивідуального інтерфейсу (особистого кабінету) через мережу Інтернет та забезпечує: обмін інформацією і документами замовників / покупців з учасниками /продавцями, взаємодію замовників / покупців з учасниками / продавцями на всіх етапах проведення тендерів або інших способів закупівлі, створення оголошень про купівлю/продаж товарів, робіт, послуг тощо. Функціональні можливості програмного забезпечення підтримуються Оператором в актуальному стані, а також постійно доповнюються і розвиваються у відповідності до внутрішньої політики Оператора.
1.1.4 Доступ до онлайн-сервісу SalesBook - надання можливості користування програмним забезпеченням «Онлайн-сервіс SalesBook» виключно за його функціональним призначенням на умовах Договору, впродовж оплаченого часу (періоду) у відповідності до Тарифів.
1.1.5 Особистий кабінет - типовий інтерфейс, який надається зареєстрованому користувачу, через використання якого користувач отримує персоналізований доступ до програмного забезпечення. Доступ до особистого кабінету користувача надається після реєстрації на онлайн-сервісі за допомогою індивідуалізованих облікових даних (логіну і паролю), що ідентифікують користувача при підключенні до програмного забезпечення.
1.1.6 Облікові дані користувача — унікальне ім'я користувача (логін) і пароль для входу на Онлайн-сервіс SalesBook, вказані Користувачем під час реєстрації на Онлайн-сервісі SalesBook, а також будь-яка інформація про користувача, разміщена ним на Онлайн-сервісі SalesBook. Логін користувача в онлайн-сервісі відповідає е-мейлу вказаному під час реєстрації.
1.1.7 Замовник (Користувач) – особа (фізична особа, фізична особа-підприємець та / або юридична особа), яка правомірно отримала доступ до програмного забезпечення на умовах, визначених цим Договором, і є кінцевим користувачем програмного забезпечення.
1.1.8 Політика конфіденційності — деталізовані правила та умови, розміщені в мережі Інтернет за адресою: salesbook.com.ua/uk/Polityka_konfidenzijnosti, які регулюють питання, пов’язані з отриманням, зберіганням, обробкою, використанням і розкриттям персональних даних та інформації.
1.1.9 Сторони – для цілей цього Договору під Сторонами розуміють Оператора та користувача, який своїми конклюдентними діями на виконання умов цього Договору, надав згоду та здійснив акцепт запропонованої оферти і набув статусу верифікованого користувача Онлайн-сервісу SalesBook.
1.1.10 Тариф – документ, що визначає вартість за сукупність пропозицій запропонованих Замовнику Оператором щодо обсягу функціональних можливостей програмного забезпечення, розміщений на вебсайті в мережі Інтернет та є невід’ємною частиною Договору.

2. Загальні положення

2.1 Відповідно до статей 205, 634, 638-642 Цивільного кодексу України, в разі прийняття викладених в оферті умов, шляхом вчинення конклюдентних дій щодо виконання умов оферти, фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, яка провадить акцепт цієї оферти (акцепт оферти рівнозначний укладенню Договору на умовах, викладених в оферті), стає користувачем онлайн-сервісу (надалі – користувач). Кожному користувачу присвоюється свій власний логін Особистого кабінету.
2.2 Юридична особа чи фізична особа-підприємець, яка провадить акцепт цієї оферти підтверджує факт, що вона не входить до переліку осіб, щодо яких існують обмеження діяльності на території України та не є особами стосовно яких застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи відповідно до Закону України «Про санкції» та у випадках передбачених Законом України «Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України».

3. Предмет Договору

3.1 Відповідно до цього Договору Оператор надає Замовнику доступ до програмного забезпечення у вигляді онлайн-сервісу SalesBook (далі – Доступ) з правом на використання зазначеного програмного забезпечення виключно за його функціональним призначенням.
3.2 Користувач погоджується з умовами і зобов'язується виконувати Політику конфіденційності (знаходиться в мережі Інтернет за посиланням salesbook.com.ua/uk/Polityka_konfidenzijnosti ), яка є невід`ємною частиною Договору і своєю реєстрацією на онлайн-сервісі підтверджує свою безумовну згоду з її дотриманням.
3.3 Реєстрація користувача на онлайн-сервісі здійснюється ним самостійно шляхом введення даних у відповідні поля форми реєстрації.
3.4 За Договором Замовник має право використовувати програмне забезпечення за його функціональним призначенням такими способами: створювати, розміщувати, оприлюднювати та обмінюватися інформацією в електронному вигляді.
3.5 Обсяг функціональних можливостей програмного забезпечення залежить від обраного Замовником тарифу.

4. Умови надання доступу

4.1 Доступ до програмного забезпечення надається Оператором користувачу протягом строку дії Договору, але, в будь-якому випадку, не раніше дати верифікації користувача (активація Особистого кабінету).
4.2 Доступ до програмного забезпечення Замовником може здійснюватися тільки на підставі створеного облікового запису користувача, що ідентифікують користувача при підключенні до програмного забезпечення.
4.3 Датою початку надання доступу до програмного забезпечення і відповідно акцептом оферти є дата реєстрації користувача на онлайн-сервісі.
4.4 Зазначення користувачем неповних або недостовірних відомостей під час заповнення реєстраційної форми є підставою для відмови Оператора від надання такому користувачу статусу зареєстрованого користувача та доступу до онлайн-сервісів. Оператор залишає за собою право виправити внесені дані під час реєстрації користувача згідно із відкритою інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
4.5 Доступ надається за принципом «як є» (загальноприйнятий міжнародний принцип «as is»), що не виключає можливість наявності помилок в програмному забезпеченні та не гарантує, що надання доступу до користування онлайн-сервісами буде відповідати цілям та очікуванням користувача або будь-яких інших осіб.

5. Права та обов’язки Сторін

5.1 Замовник має право:
5.1.1 використовувати програмне забезпечення в межах функціональних можливостей залежно від обраного та сплаченого Замовником тарифу;
5.1.2 направляти Оператору свої пропозиції та рекомендації з підвищення якості роботи програмного забезпечення;
5.1.3 налаштовувати доступ до програмного забезпечення, зокрема, шляхом введення індивідуального логіну і паролю;
5.1.4 звертатися до Оператора за консультаційною та технічною підтримкою;
5.1.5 реалізовувати інші права, передбачені Договором.
5.2 Замовник зобов’язується:
5.2.1 оплачувати наданий доступ згідно з ціною визначеною у тарифах;
5.2.2 ознайомитися і дотримуватися в повному обсязі вимог Політики конфіденційності та умов цього Договору;
5.2.3 нести відповідальність за дії, які виконуються у його Особистому кабінеті або через нього;
5.2.4 не передавати логін і пароль від свого особистого кабінету третім особам, забезпечити можливість доступу до свого особистого кабінету тільки належним чином уповноваженим особам;
5.2.5 у разі будь-яких змін відомостей, які зазначалися ним при реєстрації, самостійно вносити відповідні зміни до відомостей, що були вказані ним під час реєстрації. Замовник несе всі можливі ризики, пов’язані з неналежним виконанням цього пункту Договору;
5.2.6 не вдаватися до декомпіляції або дизасемблювання програмного забезпечення або його частини;
5.2.7 не розкривати технологію, не роз’єднувати, не перекомпоновувати, не намагатися в інший спосіб отримати вихідний (початковий) текст (код) програмного забезпечення;
5.2.8 не використовувати будь-які апаратні та/або програмні засоби для несанкціонованого використання програмного забезпечення;
5.2.9 своєчасно та належним чином виконувати інші обов’язки, передбачені Договором;
5.2.10 не використовувати програмне забезпечення, в тому числі інформацію, отриману в результаті використання програмного забезпечення, для забороненої законодавством України діяльності.
5.3 Оператор має право:
5.3.1 змінювати положення Політики конфіденційності та умов цього Договору. При цьому, Оператор зобов’язаний повідомляти користувача про такі зміни шляхом розміщення нової редакції документу на вебсайті;
5.3.2 на свій розсуд змінювати технічні характеристики та інтерфейс програмного забезпечення;
5.3.3 надавати Замовнику консультаційну та технічну підтримку щодо роботи в програмному забезпеченні;
5.3.4 отримувати своєчасно і в повному обсязі оплату за доступ до програмного забезпечення згідно із умовами цього Договору;
5.3.5 змінювати обсяг функціональних можливостей програмного забезпечення та розмір вартості доступу шляхом опублікування на вебсайті нової редакції тарифів. Нова редакція тарифів набирає чинності з моменту розміщення на вебсайті, якщо інше не визначено Оператором;
5.3.6 використовувати знеособлені дані про торги, організовані Замовником, або в яких Замовник приймав участь, а також знеособлені дані про результати таких торгів, в своїй господарській діяльності, зокрема, для ведення статистики, а також передавати такі знеособлені дані третім особам для їх обробки і публікації результатів такої обробки;
5.3.7 у разі неналежного виконання Замовником своїх грошових зобов’язань оплату за доступ до програмного забезпечення, або порушення Замовником умов використання програмного забезпечення, визначених Договором, повністю призупинити Замовнику можливість використовувати програмне забезпечення до моменту належного виконання грошових зобов’язань в повному обсязі, або усунення відповідного порушення. Замовник несе всі можливі ризики, пов’язані з призупиненням його можливості використовувати програмне забезпечення;
5.3.8 на власний розсуд залучати до виконання Договору третіх осіб, залишаючись при цьому відповідальним перед Замовником;
5.3.9 використовувати будь-які апаратні та/або програмні засоби для забезпечення захисту авторських прав, контролю за використанням та запобіганню несанкціонованому використанню програмного забезпечення;
5.3.10 проводити технологічні перерви доступності до програмного забезпечення. Технологічні перерви можуть проводитися в тому числі для поновлення функціональності програмного забезпечення;
5.3.11 реалізовувати інші права, передбачені Договором та чинним законодавством України;
5.3.12 у межах виконання обов’язків за цим Договором, Оператор має право розміщувати (публікувати) торговельну марку (знак для товарів і послуг) та/або комерційне (фірмове) найменування Замовника на своєму вебсайті та вебсайті партнера Замовника, а саме: www.aps-smart.com ;
5.3.13 у межах виконання обов’язків за цим Договором, Оператор має право розміщувати (публікувати) торговельну марку (знак для товарів і послуг) та/або комерційне (фірмове) найменування Замовника у своїх презентаційних матеріалах, згадувати їх при проведенні форумів, конференцій, круглих столів та інших схожих заходів, виключно з метою сповіщення про факт надання Послуг Замовнику.
5.4 Оператор зобов’язується:
5.4.1 забезпечити можливість використання Замовником програмного забезпечення на умовах, визначених Договором;
5.4.2 забезпечити інформаційну безпеку програмного забезпечення;
5.4.3 не розголошувати конфіденційну інформацію за винятком випадків, визначених Договором.

6. Ціна Договору та порядок розрахунків

6.1 Ціна Договору складається з загальної суми грошових коштів, сплачених Замовником на користь Оператора в якості плати за надання доступу до онлайн-сервісу SalesBook.
6.2 Ціна доступу до онлайн-сервісу SalesBook визначається згідно з обраними Замовником тарифами, які розміщені за посиланням : salesbook.com.ua/uk/tarify.
6.3 Надання доступу до онлайн-сервісу SalesBook здійснюється на умовах 100% попередньої оплати.
6.4 Оплата доступу до онлайн-сервісу SalesBook здійснюються:
6.4.1 у безготівковій формі , якщо Замовником є фізична особа-підприємець та/або юридична особа, шляхом перерахування коштів з поточного рахунку Замовника за банківськими реквізитами, зазначеними у рахунку на оплату. Рахунок на оплату формується Оператором та направляється Замовнику на електронну поштову адресу Замовника. Оплата здійснюється із обов’язковою вказівкою логіну Особистого кабінету Замовника. Датою належного виконання грошового зобов’язання Замовника є дата зарахування грошових коштів на поточний банківський рахунок Оператора.
6.4.2 карткою на вебсайті , якщо Замовником є фізична особа. Оплата здійснюється Користувачем на сайті через мережу Інтернет, за допомогою банківських карт (VISA, MasterCard) через платіжну систему WayForPay, а також сервіси Google Pay і Apple Pay. Для оплати Користувачу необхідно обрати тариф і натиснути кнопку «Купити». Далі Користувач буде направлений на захищений сервер платіжної системи, де зможе вибрати зручний спосіб оплати, вказати дані картки і здійснити платіж.
6.5 Всі комісійні платежі, які виникають у Замовника під час оплати безготівковою передоплатою та/або карткою на вебсайті, оплачує Замовник, якщо інше не передбачено відповідною платіжною системою, системою дистанційного обслуговування або банком Замовника.
6.6 Всі питання що виникатимуть стосовно оплати Користувач може надсилати Оператору на електронну поштову адресу support@salesbook.com.ua .
6.7 Доступ вважаються наданими належним чином і в повному обсязі за Договором з моменту отримання Замовником в Особистому кабінеті доступу до обсягу функціональних можливостей онлайн-сервісу SalesBook залежно від обраного та сплаченого Замовником тарифу.
6.8 При оплаті доступу у безготівковій формі Замовником, фізичною особою-підприємцем та/або юридичною особою, факт належного надання Оператором доступу до онлайн-сервісу SalesBook засвідчується підписанням між Оператором і Замовником Акту надання доступу (надалі - Акт), який оформляється Оператором станом на останню дату місяця в якому було здійснено оплату Замовником, у вигляді електронного документу та передається на підпис Замовнику до 07 числа місяця, що слідує за звітним місяцем. Замовник повинен прийняти та підписати Акт протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання або, у випадку наявності у Замовника зауважень до Акту та/або до доступу до онлайн-сервісу SalesBook, в той же строк в 3 (три) робочих дні, надати Оператору відмову від підписання Акту, з переліком виявлених недоліків, невідповідностей, зауважень (надалі – Мотивована відмова). У разі відсутності претензії в строк передбачений цим пунктом Акт вважається підписаним, а доступ до онлайн-сервісу SalesBook – фактично наданим.
6.9 Передача та підписання електронних документів (Акти, Мотивовані відмови) здійснюється за допомогою онлайн-сервісу електронного документообігу «Вчасно», що знаходиться в мережі Інтернет за посиланням vchasno.ua .
6.10 Оператор має право переглянути Тарифи, при цьому, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого Тарифу на вебсайті, якщо інше не визначено Оператором.

7. Відповідальність Сторін

7.1 За невиконання або неналежне виконання умов Договору, Сторони несуть відповідальність, визначену Договором.
7.2 Оператор не несе відповідальність за будь-які збитки та/або втрати та/або шкоду, які поніс Замовник з причини наявності у нього невідповідного програмно-апаратного комплексу, необхідного для використання програмного забезпечення, а саме:
7.2.1 відсутності у Замовника комп’ютерної техніки з необхідним набором програмно-технічних можливостей, що дозволяють використовувати програмне забезпечення;
7.2.2 наявності обмежень та налаштувань, які не дозволяють Замовнику повноцінно використовувати програмне забезпечення;
7.2.3 неможливості використання програмного забезпечення з причини зараження комп’ютерної техніки Замовника шкідливими програмами, в тому числі вірусами;
7.2.4 недоліків в роботі мережевої інфраструктури, що унеможливили повноцінне використання програмного забезпечення;
7.2.5 недоліків у роботі мережевих систем та обмеження, введені провайдером Замовника, а також збої в роботі апаратно-технічного комплексу провайдера Замовника, що призвели до нерегламентованих та непередбачуваних відключень Замовника від мережі Інтернет і не дозволили Замовнику повноцінно використовувати програмне забезпечення.
7.3 Оператор не несе відповідальність за будь-які збитки та/або втрати та/або шкоду, які поніс Замовник, якщо причиною цьому стали:
7.3.1 незнання, невиконання чи неналежне виконання Замовником вимог і процедур, визначених у цьому Договорі та Політиці конфіденційності, що призвело до прийняття Замовником на себе зобов’язань перед іншими особами і негативно позначилося на діловій репутації Замовника;
7.3.2 неналежне зберігання та несанкціонована передача Замовником логіну та паролю для входу в особистий кабінет Замовника, що призвело до прийняття Замовником на себе зобов’язань перед іншими особами;
7.3.3 дії, вчинені в програмному забезпеченні від імені Замовника, що спричинили зміну інформації про Замовника, що негативно позначилося на його діловій репутації.
7.4 Оператор не несе відповідальність за:
7.4.1 дії Замовника, що суперечать чинному законодавству України та/або Договору та/або Політиці конфіденційності, які завдали збитків третім особам, або призвели до будь-яких інших негативних наслідків для третіх осіб;
7.4.2 дії, вчинені в програмному забезпеченні третіми особами, що суперечать чинному законодавству України та/або Регламенту, що завдали збитків Замовнику, або призвели до будь-яких інших негативних наслідків для Замовника;
7.4.3 укладення/неукладення та/або виконання/невиконання договорів, укладених в результаті організованих торгів;
7.4.4 за будь-які дії, що вчиняються в програмному забезпеченні через особистий кабінет Замовника;
7.4.5 розміщення інформації Замовником, внаслідок чого вона стала відома третім особам, які використали або можуть використати її з метою завдання шкоди Замовнику;
7.4.6 зміст інформації, що розміщується іншими користувачами в програмному забезпеченні;
7.4.7 будь-які дії, що вчиняються користувачами в програмному забезпеченні.
7.5 Сторони погоджуються з тим, що всі дії, вчинені в програмному забезпеченні особою, яка вказала відповідне реєстраційне ім’я (логін) і пароль, зазначених в особистому кабінеті та за яким програмне забезпеченні її ідентифікував як Замовника, належать особі, яка представляє Замовника, тим самим вважаються вчиненими Замовником і створюють відповідні юридичні наслідки для нього.
7.6 Відповідальність Оператора настає в разі, якщо неможливість виконання обов’язків Замовником наступила внаслідок істотного порушення Оператором умов цього Договору, законодавства України. Оператор відшкодовує Замовнику документально підтверджені збитки, завдані з вини Оператора невиконанням або неналежним виконанням Договору, включаючи розмір штрафних санкцій (пені, неустойки) тощо, за будь-яким позовом або претензії, в обсязі та у розмірі, що не може перевищувати 100% розміру оплаченого Замовником Доступу в періоді, в якому сталися такі події та які спричинили такі збитки.
7.7 Замовник несе відповідальність, в тому числі і перед третіми особами, за достовірність та повноту інформації та документів, наданих Оператору та розміщених в програмному забезпеченні, неналежне проведення електронних торгових процедур.
7.8 Замовник несе виключну відповідальність за організацію торгів щодо товарів/робіт/послуг, торги щодо яких, згідно чинного законодавства України, повинні проводитися на товарних біржах або з дотриманням Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».
7.9 Відповідно до умов цього Договору Оператор не контролює інформацію і контент, який розміщений, передається, зберігається Замовником та третіми особами за допомогою програмного забезпечення і, отже, не гарантує їх точність, повноту, якість і не несе ніякої відповідальності за їх зміст.

8. Обставини непереборної сили (форс-мажор)

8.1 Перебіг строку виконання Сторонами зобов’язань за Договором може бути призупинений в разі настання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
8.2 Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами Договору, обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: стихійне лихо (пожежа, буря, повінь, землетрус тощо) або соціальні явища (військові дії, терористичні акти, блокада, страйк, революція, заколот, повстання, масові заворушення, кібератаки, заборона і обмеження, які витікають з документів нормативного характеру органів державної влади, які роблять неможливими для Сторін виконання своїх зобов’язань за цим договором тощо) – за умови, що ці обставини безпосередньо вплинули на виконання зобов’язань за цим Договором.
8.3 Сторона, що зазнала дії обставин непереборної сили, має протягом 3 (трьох) календарних днів з дати виникнення таких обставин повідомити про це іншу Сторону.
8.4 Після припинення дії обставин непереборної сили перебіг строку виконання зобов’язань поновлюється.
8.5 Якщо дія обставин непереборної сили триває більш ніж 30 (тридцять) календарних днів поспіль, то Сторони мають право розірвати Договір. При цьому збитки, заподіяні припиненням його дії, не відшкодовуються.
8.6 Достатнім доказом впливу обставин непереборної сили на можливість виконання зобов’язань сторонами за цим договором є сертифікат виданий Торгово-промисловою палатою України.

9. Вирішення спорів

9.1 Всі спори, що можуть виникнути за Договором, Сторони вирішують шляхом переговорів.
9.2 Якщо Сторони не можуть вирішити спір шляхом проведення переговорів, такий спір вирішується в судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України.

10. Строк дії і зміна умов Договору

10.1 Договір набуває чинності з моменту розміщення в мережі Інтернет за адресою: salesbook.com.ua/uk/Publichna_Oferta і діє до моменту відкликання Оператором.
10.2 Оператор залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до Договору та в умови оферти, відкликати оферту в будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення Оператором змін до Договору (оферти), такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Договору (оферти) в мережі Інтернет за адресою: salesbook.com.ua/uk/Publichna_Oferta ,якщо інший строк набрання чинності змінами не визначений додатково при такому розміщенні. В такому разі, нова редакція Договору (оферти) набирає чинності як для всіх осіб, які мають намір здійснити акцепт оферти, так і для користувачів, які вже раніше уклали Договір (акцептували оферту).
10.3 Акцепт оферти користувачем, здійснений відповідно до п. 4.3 оферти, зумовлює укладення Договору на умовах оферти.
10.4 Договір набирає чинності з моменту акцепту оферти користувачем і діє 1 (один) рік. Якщо за 10 (десять) календарних днів до дати закінчення строку дії Договору жодна із Сторін не повідомила іншу про припинення цього Договору, то строк дії Договору вважається пролонгований на кожний наступний рік.
10.5 Договір може бути припинений:
10.5.1 у будь-який час за згодою Сторін;
10.5.2 за ініціативою однієї із Сторін в разі порушення іншою Стороною умов Договору з письмовим повідомленням іншої Сторони. У такому випадку Договір вважається розірваним з моменту отримання Стороною, яка порушила умови Договору, відповідного письмового повідомлення від іншої Сторони;
10.5.3 Оператор має право розірвати Договір в односторонньому порядку у випадку порушення Замовником умов Договору та/або Політики конфіденційності, повідомивши Замовника про таке розірвання за 10 (десять) календарних днів до запланованої дати розірвання. При наявності залишку передплати, Оператор повертає його Замовнику протягом 3 (трьох) робочих днів з дати розірвання Договору.

11. Використання об'єктів права інтелектуальної власності

11.1 Одночасно з наданням доступу до програмного забезпечення Оператор надає Замовнику право використання Об'єктів права інтелектуальної власності на умовах простої невиключної ліцензії на таке програмне забезпечення (у значенні, визначеному частиною 3 пункту 3 ст. 1108 Цивільного кодексу України) зазначеними в цьому Договорі способами виключно з метою отримання користувачем доступу до онлайн-сервісу Оператора за цим Договором. Строк надання ліцензії обмежується строком дії цього Договору. Територія використання ПП за місцем знаходження Замовника.
11.2 Задля уникнення сумнівів та іншого трактування, цей Договір не передбачає відчуження виключного права, надання права використання на умовах виключної ліцензії на будь-які результати інтелектуальної діяльності, що належать Оператору. Права Замовника на використання Програмного забезпечення встановлюються положеннями цього Договору.
11.3 Користувач не має права розповсюджувати, змінювати, модифікувати, адаптувати, перекладати, компілювати, декомпілювати, реверсувати, створювати похідні продукти, здійснювати спроби розкриття вихідного коду, копіювати, аналізувати дані, використовувати ІТС, в тому числі його онлайн-сервіси у спосіб, що не передбачений його функціональним призначенням, здійснювати будь-яке інше неналежне використання Об'єктів права інтелектуальної власності без письмового дозволу Оператора.
11.4 Приймаючи умови цієї оферти, Користувач також надає Оператору просту (невиключну) ліцензію на використання матеріалів, який користувач розміщає на онлайн-сервісі та які містять об’єкти права інтелектуальної власності, для використання на території всіх країн світу.
11.5 Зазначена проста (невиключна) ліцензія на використання матеріалів, який користувач розміщає на онлайн-сервісі та які містять об’єкти права інтелектуальної власності надається одночасно з їх завантаженням на онлайн-сервіс на весь термін дії виключних прав на об'єкти авторських і (або) суміжних прав, що утворюють такий контент, для використання на території всіх країн світу.

12. Інші умови

12.1 Умови цього Договору мають однакову зобов’язальну силу для Сторін.
12.2 Сторони погодилися, що будь-які документи, інформація та будь-які відомості, що стали відомі Сторонам в процесі виконання Договору, є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам, крім випадків, коли інше передбачено законодавством України та/або Договором, та/або випадків правомірного використання такої інформації відповідно до Договору.
12.3 Сторони домовились, що досягнення згоди Сторін щодо будь-яких питань за Договором можливе через електронне листування Сторін та/або через інтерфейс та функціональні можливості програмного забезпечення, крім випадків, коли інше визначено Договором.
12.4 Акцептуючи Договір Замовник дає свою безумовну та абсолютну згоду на можливість аудіо- фіксування Оператором будь-яких телефонних розмов між Сторонами, їх співробітниками та/або представниками, а також забезпечує повідомлення та отримання згоди від своїх співробітників/представників щодо такого аудіо-фіксування та самостійно несе будь-які ризики та відповідальність пов’язану з аудіо- фіксуванням розмов. Зазначене аудіо-фіксування розмов може здійснюватися виключно з метою контролю якості використання програмного забезпечення та має конфіденційний характер, однак запис аудіо-фіксування розмов також може бути використано як доказ при вирішенні спорів між Сторонами, в тому числі, в судовому порядку.
12.5 Укладенням Договору Сторони відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надають одна одній безумовну згоду на збір, зберігання, обробку та використання персональних даних, якими Сторони обмінюються в процесі укладення та виконання Договору з метою виконання обов’язків за Договором.
12.6 Оператор гарантує, що має право надавати ліцензію і, що надання ліцензії не призведе до порушення прав інтелектуальної власності будь-яких третіх осіб.

13. Реквізити Оператора

ТОВ "АПС СОЛЮШНЗ СЕРВІС"
Юридична адреса: 03061, м. Київ, вул. Шепелєва Миколи, 6
Місцезнаходження: 04112, м. Київ, вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 8
Код ЄДРПОУ: 40813114
IBAN UA483052990000026004035014167 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Електронна пошта: support@salesbook.com.ua
Телефон: +38 044 333 80 79
Платник єдиного податку на 3 групі. Не платник ПДВ